கவிதை

கவிதை

30 Sep 19
Poems


துடிக்கும் கவிதை ஓலங்களை
தீ வாள் கொண்டு அறுக்கிறது
ஆழ்ந்து உறங்கும்
மெளன பாவனைகள்

குழந்தைமைக் கேவலோ
கன்னிமைக் காதலோ
விதவை மறைக்கும் மோகமோ
முகம் தீய்ந்த ஓவியமாய்
தவிக்கிறது அதன் உட்பொருள்

என் வரிகளில் நீ ஓடும்போது
கண்களில் திண்டாடும்
இரகசிய அதிர்வை
இறுதி வரி
சுட்டும் ஒரு துளியாய்

Write To Author

About ME

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Get In Touch

Address: 262 Milacina Mrest.

Phone: +91 3333 6789.

Tax: +91 3333 6789.

Email: support@kr.com

Website: www.kr.com